Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení od kúpy tovaru a záručné podmienky

(Tieto podmienky sú praktickým návodom, ako postupovať pri uplatnení práva spotrebiteľa Pred uplatnením týchto podmienok si prosím prečítajte aj Obchodné podmienky-predovšetkým)

 

Kupujúci má nárok v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Ustanovenia v tejto časti sa výslovne nevzťahujú na právnické osoby a na fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov, ktoré nespĺňajú definíciu „spotrebiteľ“ podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej Obchodnými podmienkami alebo v informácii, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo zrušiť objednávku, ak informácie uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O  zrušení objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní rovnakým spôsobom, ako bola vykonaná platba.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar. Ak tak neurobí, stráca právo na vrátenie tovaru alebo na náhradu škody. Ak tak urobí, môže požadovať náhradu škody zistenej pri tejto kontrole, iba ak preukáže, že tovar mal tieto škody už v čase prevzatia. Kupujúci je oprávnený neprevziať tovar, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Dopravca zodpovedá za škody spôsobené pri preprave. V prípade poškodenia obalu musí kupujúci spísať s doručovateľom protokol o poškodení zásielky.

V prípade reklamácie je potrebné, aby kupujúci informoval predávajúceho čo najskôr o tejto skutočnosti telefonicky na čísle +421 902456341 alebo e-mailom na adrese: info@perzskykoberec.sk

Vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu

Ak chce kupujúci tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu, zašle ho na adresu: MTAA s.r.o. Mickiewiczova 2244/5, 81107, Bratislava, Slovensko za nasledovných podmienok:

 • Kupujúci  má právo do 14 dní od doručenia na vrátenie tovaru a vrátenie kúpnej ceny bez uvedenia dôvodu za predpokladu, že tovar nebol kupujúcim poškodený a nebol nesprávne používaný (v rozpore s charakterom tovaru). Ak od nákupu uplynulo 14 dní, nemôže predávajúci ponúknuť ani  vrátenie ceny ani výmenu tovaru.
 • Tovar  musí byť nepoužitý a v rovnakom stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Musí byť tiež v originálnom balení.
 • Na dokončenie vrátenia požaduje predávajúci predloženie potvrdenia alebo doklad o zakúpení.
 • Vrátenie platby sa uskutoční iba čiastočne ak - akákoľvek časť tovaru nie je v pôvodnom stave alebo je poškodená alebo chýbajú samotné časti z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené chybou predávajúceho.
 • Po prijatí a kontrole vráteného tovaru, zašle predávajúci kupujúcemu e-mail s oznámením, že vrátený tovar mu bol doručený. Predávajúci bude informovať kupujúceho o schválení alebo zamietnutí požiadavky kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípade schválenia, predávajúci zašle cenu tovaru bezodkladne späť kupujúcemu takou cestou ako za tovar pôvodne zaplatil.
 • V prípade nevrátenia kúpnej ceny v stanovenej lehote predávajúci odporúča kupujúcemu postupovať nasledovnými krokmi:
 1. a) opätovne si skontrolovať bankový účet,
 2. b) kontaktovať banku (vrátenie platby môže trvať nejaký čas, kým sa platba uskutoční),
 3. c) kontaktovať predávajúceho na adrese info@perzskykoberec.sk

Záruka na tovar

 • Každý tovar má zákonnú záruku 2  roky od dátumu uvedeného v doklade o kúpe.
 • Ak sa vyskytne vada tovaru, ktorá je spôsobená jeho nesprávnym používaním spotrebiteľom, záruka  sa na túto vadu nebude vzťahovať.
 • Za všetky náklady spojené s reklamáciou tovaru (uplatňovanie vád tovaru) zodpovedá kupujúci.
 • Náklady na dopravu tovaru späť predávajúcemu sú nevratné. Ak kupujúci dostane vrátenú kúpnu cenu, náklady na vrátenie budú odpočítané z vrátenej sumy .
 • Ak objednávate tovar nad 75 EUR, mal by kupujúci zvážiť použitie sledovateľnej prepravnej služby alebo zakúpenia poistenia doručenia.
 • Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Nezahŕňa chyby, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou.
 • Ak sa zistí výrobná vada, dôjde k výmene tovaru za nový, resp. kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená celá suma.

Miestny a vecne príslušný súd Slovenskej republiky je výlučne oprávnený riešiť všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu vyplývajúce z objednávok prostredníctvom https://www.perzskykoberec.sk vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah podlieha slovenským právnym predpisom.

 

Ako budete postupovať pri reklamácii?

Reklamácia vád tovaru, ktoré nastali pri doručení tovaru


Napriek tomu, že tovar je zabalený bezpečne a takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia pri preprave, môže sa stať, že k takémuto poškodeniu obalu alebo aj samotného tovaru počas doručenia dôjde. Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, skontrolujte kompletnosť zásielky, prípadne skontrolujte neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom protokol o škode. Zároveň vás žiadame o zaslanie informačného emailu na info@perzskykoberec.sk a situáciu budeme riešiť. Následne vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.
Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť emailom  a pošlite spolu s tovarom do 48 hodín. Reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom je potrebné vrátiť spolu s dokladom o kúpe.
 
Reklamácia tovaru v záručnej dobe


Pokiaľ sa na tovare vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vyplňte prosím FORMULÁR a vyplnený nám ho spolu s reklamovaným tovarom zašlite na našu poštovú adresu MTAA s.r.o. Mickiewiczova 2244/5, Bratislava 81107, Slovenská republika. Nezabudnite na všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie a vyriešenie vašej reklamácie (faktúra, doklad o zaplatení, ....).